10-3-57 สมัชชาการศึกษา โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน

กำหนดการจัดเวทีสมัชชาการศึกษา โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

……………………………

1-3-57 สมัชชาการศึกษาแม่ฮ่องสอน อาคารศาลาประชาคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

1-3-57 สมัชชาการศึกษาแม่ฮ่องสอน อาคารศาลาประชาคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สอบถามเพิ่มเติม 053-620692 ...081-9520799 ... 084-8948231

กำหนดการและจดหมายเรียนเชิญตามเอกสารแนบ

16-2-57 สมัชชาการศึกษา @ ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

การประชุมเวทีสมัชชาการศึกษา โดยสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรณีครูสอนดีและภาคีเครือข่ายฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดการ

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กองเลขาธิการ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอ

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่กองเลขาธิการ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
- มีความขยัน รับผิดชอบ อดทน และตั้งใจในการทำงาน
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานและอินเทอร์เน็ตได้

หน้าที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดอบรม การประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19-9-56 ข่าวสมัชชาการศึกษาเพื่อถักทอเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมัชชาการศึกษาเพื่อการถักทอเครือข่ายพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เขียนโดย saowalak 01 | 20/09/2556 09:37:43

คุณยายผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ส่งไม้ต่อการศึกษา “ผู้ว่าฯใหม่-ผู้นำท้องถิ่น” ฝากความหวัง “สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัด” ตัวกลางประสาน ไม่ทิ้ง “เด็กดอยด้อยโอกาส”

19-9-56 ประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อถักทอเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19-9-56 ประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อถักทอเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อาคารดงรัก (ชั้น 2) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
เวลา 9.00-16.30 น.

กำหนดการ

ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๖
“ถักทอเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อาคารดงรัก (ชั้น ๒) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................

21-8-56 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Total Provincial Learning Policy Design Lab

21-8-56 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Total Provincial Learning Policy Design Lab
ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

มูลนิธิ Toys for Thailand จากสหรัฐอเมริกา และ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงาน

งานโลกใบเล็กของเด็กดอย 2556 (Small World Maehongson 2013)
วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. -21.30 น.
ณ ลานสวนสาธารณะหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

งานระดมระดมทุนเสริมสร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน
พบการแสดงจาก 12 ชนเผ่า
ไต กะเหรี่ยงขาว กะเหรี่ยงแดง กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยงหูใหญ่ ลั๊วะ ลาฮูแดง ลาฮูดำ ลีซู ปะโอ ม้ง จีนยูนาน

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และอาหารชนเผ่า
การแสดงดนตรี ฟ้อนรำ สาธิตศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนชาวแม่ฮ่องสอน

โครงการครูช้างเผือกสู่มาตุภูมิ

บทบาทภารกิจหน้าที่ของสมาคม หน่วยงาน องค์กร สถาบันและชุมชน
เพื่อดำเนินงานโครงการครูช้างเผือกสู่มาตุภูมิ

สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบาทภารกิจหน้าที่ ดังนี้
๑. นำเสนอสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) สถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑,และ๒
๓. ติดตาม ประเมินและรายงานผล

ตัวอย่างกิจกรรมที่สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตัวอย่างกิจกรรมที่สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมและดำเนินการในปี 2556
1.การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบช่วงชั้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญของสมาคมพัฒนาการศึกษา
3.การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินสมาคม
4.การจัดงานกิจกรรม Small world 2013 โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556
5.กองทุนธรรมะเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6.การขับเคลื่อนสมัชชาเพื่อนำไปสู่ ธรรมนูญการศึกษาจังหวัด
7.การให้การสนับสนุนการศึกษาในชุมชน
8.การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจังหวัด ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาลัย”

งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

งาน Small world festival 24 Dec 2013 : โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556

เทศกาลเพื่อระดมทุน สำหรับการศึกษาของเด็กดอย ให้เขามีโอกาสแสดงความสามารถทางศิลปะการแสดงและตนตรี รวมถึงการทำงานฝีมือมาจำหน่าย

ในงานนอกจากนี้มีการจำหน่ายอาหารของโรงเรียน ฝากประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาชมกันให้มากๆนะครับ
---------------
บัญชีสมทบทุน โลกใบเล็กของเด็กดอย

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
508-0-24377-5
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กองทุน Small World)

บัญชีสมทบทุน โลกใบเล็กของเด็กดอย

บัญชีสมทบทุน โลกใบเล็กของเด็กดอย

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน
508-0-24377-5
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(กองทุน Small World)

ติดต่อสอบถาม
08-1309-8894 อ.จรูญ คำนวนตา
08-1020-9658 อ.สุรกานต์ วงค์จันทร์

กำหนดการงานโลกใบเล็กของเด็กดอย

กำหนดการงานโลกใบเล็กของเด็กดอย

คณะกรรมการสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายรุ่งโรจน์ คำมาสาร นายกสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

นายณรงค์ ปิ่นตาเรือน
นายธนัท ขัติครุฑ
นายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย
นายศักราช ฟ้าขาว
นายศิวัช ปูรณะวิทย์

นายมีชีย ศรีวิชา
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
นายประพันธ์ วิริยะภาพ
นายโยธิน บุญเฉลย
นายชูเกียรติ สายปัญญา

นายสมจิต สุวรรณบุษย์
นางรัชนี พรมพุฒ
นายสามารถ สิงห์พรหม
นายสมชาย คำใส
นายประจวบ แก้วสิริ

นายชาลี ต่องสู
จ.ส.อ.สุเทพ อำนวยผล
นายจำเนียร งามสงวน
นายเกียรติศักดิ์ วนากมล
นายสุรกานต์ วงค์จันทร์

Subscribe to สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน RSS