คณะกรรมการสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายรุ่งโรจน์ คำมาสาร นายกสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

นายณรงค์ ปิ่นตาเรือน
นายธนัท ขัติครุฑ
นายสมพงษ์ ณะรงค์ชัย
นายศักราช ฟ้าขาว
นายศิวัช ปูรณะวิทย์

นายมีชีย ศรีวิชา
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์
นายประพันธ์ วิริยะภาพ
นายโยธิน บุญเฉลย
นายชูเกียรติ สายปัญญา

นายสมจิต สุวรรณบุษย์
นางรัชนี พรมพุฒ
นายสามารถ สิงห์พรหม
นายสมชาย คำใส
นายประจวบ แก้วสิริ

นายชาลี ต่องสู
จ.ส.อ.สุเทพ อำนวยผล
นายจำเนียร งามสงวน
นายเกียรติศักดิ์ วนากมล
นายสุรกานต์ วงค์จันทร์

นายสุรชัย สอาดจิตต์
นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์
นายอาคม ไทยเจริญ
นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์