ตัวอย่างกิจกรรมที่สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตัวอย่างกิจกรรมที่สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมและดำเนินการในปี 2556
1.การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่จบช่วงชั้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญของสมาคมพัฒนาการศึกษา
3.การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินสมาคม
4.การจัดงานกิจกรรม Small world 2013 โลกใบเล็กของเด็กดอย 24 ธันวาคม 2556
5.กองทุนธรรมะเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
6.การขับเคลื่อนสมัชชาเพื่อนำไปสู่ ธรรมนูญการศึกษาจังหวัด
7.การให้การสนับสนุนการศึกษาในชุมชน
8.การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจังหวัด ตามนโยบาย “หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาลัย”
9.โครงการพัฒนาครูสู่ผู้บริหาร
10.โครงการพัฒนาวิทยะฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา
11.โครงการครูคืนถิ่น