ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่กองเลขาธิการ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอ

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่กองเลขาธิการ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีทักษะในการสื่อสารดี
- มีความขยัน รับผิดชอบ อดทน และตั้งใจในการทำงาน
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานและอินเทอร์เน็ตได้

หน้าที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดอบรม การประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่งประวัติ รูปถ่าย และเงินเดือนที่ต้องการมาที่
บัณฑิต นิลอุดมศักดิ์
KoonOhm@yahoo.com

www.mhs-edu.org