โครงการครูช้างเผือกสู่มาตุภูมิ

บทบาทภารกิจหน้าที่ของสมาคม หน่วยงาน องค์กร สถาบันและชุมชน
เพื่อดำเนินงานโครงการครูช้างเผือกสู่มาตุภูมิ

สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบาทภารกิจหน้าที่ ดังนี้
๑. นำเสนอสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) สถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑,และ๒
๓. ติดตาม ประเมินและรายงานผล

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบาทภารกิจหน้าที่ ดังนี้
๑. ประสานงานความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) สถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑,และ๒
๒. กำหนดแผนอัตรากำลังและพัฒนาครูของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. กำกับ ติดตามและประเมินผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และอบต.) มีบทบาทภารกิจและหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา สำรวจความต้องการจำเป็นด้านอัตรากำลังครูในชุมชน/ท้องถิ่นและโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒. กำหนดแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ ๑ – ๓ ปี
๓. พิจารณาคัดสรรนักเรียนในพื้นที่เพื่อเข้าศึกษาวิชาชีพครูสาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผล

สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) มีบทบาทภารกิจ
และหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดหลักสูตร แผนการเรียนรู้สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
๒. สร้างเสริมและพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครู
๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล

หน่วยงานทางการศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา) มีบทบาทภารกิจและหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษาสำรวจความต้องการจำเป็นด้านอัตรากำลังครูในโรงเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๒. กำหนดแผนอัตรากำลังครู ( ๑ – ๓ ปี )
๓. ประสานงานและนำเสนอ สพฐ.และ กคศ. เพื่อขอกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลังครู
๔. สรรหาและอนุมัติเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูโดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
๕. นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินและรายงานผล

สถานศึกษาและชุมชน (โรงเรียนและชุมชน) มีบทบาทภารกิจและหน้าที่ ดังนี้
๑. นำเสนอข้อมูล สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นด้านครูต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.)และหน่วยงานทางการศึกษา
๒. ร่วมพิจารณากำหนดแผนอัตรากำลังครู (๑ – ๓ ปี ) ในเขตพื้นที่โรงเรียนและชุมชนของตนเอง
๓. ร่วมพิจารณาคัดสรรอัตราครูตามความต้องการจำเป็น
๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
๕. สรุปและรายงานผล