10-3-57 สมัชชาการศึกษา โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน

กำหนดการจัดเวทีสมัชชาการศึกษา โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

……………………………

08.30 - 09.00 น. - รายงานตัว ลงทะเบียนการประชุมสมัชชาการศึกษา
09.00 - 09.30 น. - พิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนควรเป็นอย่างไร
โดย นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
09.30 - 10.00 น. ชี้แจง และแนะนำโครงการสร้างเสริมเมืองสุขภาวะ โดย อ.อารยะ ภูสาหัส
10.00 - 10.15 น. - พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.15 - 11.00 น. - แนะนำสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อ.รุ่งโรจน์ คำมาสาร
11.00 - 12.00 น. - นำเสนอข้อมูล Social Map ทุนเดิมการจัดการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย อ.สมจิต สุวรรณบุษย์

12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น. - การระดมความคิด เพื่อสะท้อนสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัด
การศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทีมวิจัย สกว. จ.แม่ฮ่องสอน ดังนี้
1. ด้านโอกาสและคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
4. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
5. ด้านความเหลื่อมล้ำ และการประกันคุณภาพการศึกษา
14.30 - 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
14.45 - 16.00 น. - แต่ละกลุ่มนำเสนอรายงานผลการศึกษาตามประเด็นที่กำหนด
16.00 - 16.30 น. - อภิปรายสรุป และปิดการประชุม

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
.........................

ประเด็นการอภิปรายระดมความคิดเห็นขององค์กรภาคีเครือข่าย 4 ประเด็น ดังนี้
1. ด้านโอกาสและคุณภาพผู้เรียน
1.1 โอกาสทางการศึกษา
1.2 คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิชาการ)
1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / อัตลักษณ์ของเด็กแม่ฮ่องสอน
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
3.1 การจัดการเรียนการสอน
3.2 หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรท้องถิ่น
3.3 สื่อ / แหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
4. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
5. ความเหลื่อมล้ำ และการประกันคุณภาพการศึกษา