16-2-57 สมัชชาการศึกษา @ ร.ร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

การประชุมเวทีสมัชชาการศึกษา โดยสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรณีครูสอนดีและภาคีเครือข่ายฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กำหนดการ

๐๘.๐๐ น. : ครูสอนดี ครูดีเด่นคุรุสภา ชุมชน องค์กร ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ลงทะเบียน รับเอกสาร และชมนิทรรศการผลงานครูสอนดี
: ชี้แจงสร้างความเข้าใจ กรบวนการดำเนินการ และสรุปการจัดเวทีสมัชชา การศึกษากรณีครูสอนดี
: แนะนำสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์กร สสค.
๐๘.๓๐ น. : นายกสมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายรุ่งโรจน์ คำมาสาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม
: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
และบรรยายพิเศษ “นโยบายพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
๐๙.๓๐ น. : ดร.ไกรยศ ภัทรวาท ผู้แทน สสค. วิทยากรวิชาการ พบครูสอนดี และบรรยายพิเศษ (พักรับประทานอาหารว่าง ให้บริการในห้องประชุม)
๑๐.๓๐ น. : แบ่งกลุ่มครูสอนดี และคณะกรรมการสถานศึกษา อปท. ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร สถานศึกษา และสภาเด็กเยาวชนฯ ตามพื้นที่อำเภอ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนตามประเด็น และข้อมูลสรุปผลการจัดเวทีสมัชชาการศึกษา กรณีครูสอนดี (๒๑ ธ.ค. ๕๖)
(การมีส่วนร่วมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาในบริบทของพื้นที่)
- การนำเสนอ สรุปประเด็นผลงานของครูสอนดี และภาคีเครือข่าย
- กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม (รับผิดชอบ) สู่แผนปฏิบัติการ

๑๒.๐๐ น. : รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. : นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม ต่อที่ประชุมเวทีสมัชชาการศึกษา
๑๕.๐๐ น. : พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ น. : ร่วมสรุปแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างมีส่วนร่วม
- เสนอชื่อผู้มีส่วนร่วมถักทอเครือข่าย สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย โดย จิตอาสา คลังสมอง
๑๖.๓๐ น. : ปิดการประชุมเวทีสมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี”

>> สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๒๐๖๙๒ / ๐๘๑-๙๕๒๐๗๙๙
๐๘๔-๘๙๔๘๒๓๑

E-mail:prms@prd.go.th/aewja18_@hotmail.com