19-9-56 ประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อถักทอเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19-9-56 ประชุมสมัชชาการศึกษาเพื่อถักทอเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อาคารดงรัก (ชั้น 2) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
เวลา 9.00-16.30 น.

กำหนดการ

ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๖
“ถักทอเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อาคารดงรัก (ชั้น ๒) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.............................................................................................

เป้าประสงค์ ร่วมกันหาทางออกของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของแม่ฮ่องสอน โดยขับเคลื่อนกลไกสภาสังคมและการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถักทอภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน
๒. เพื่อถักทอภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ (ตามประเด็น)
๒.๑ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๒.๒ แนวคิดโครงการครูยั่งยืน
๒.๓ หลักสูตรท้องถิ่นและการวัดประเมินผลการศึกษา
๒.๔ ความเหลื่อมล้ำและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๕ มหาวิทยาลัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรชินีแม่ฮ่องสอน และสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. แนวทางการขับเคลื่อนสภาสังคมและการศึกษา

เวลา รายการ
๐๘:๐๐ – ๐๙:๐๐ รายงานตัวและลงทะเบียน
๐๙:๐๐ – ๑๐:๐๐ พิธีเปิด
กล่าวรายงาน การจัดสมัชชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ “ถักทอเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
โดย นายกสมาคมฯกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ จาก นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าฯ มอบของที่ระลึกแด่...
๑. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ อดีตเลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
๓. นายสมพร ใช้บางยาง อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรชินีแม่ฮ่องสอน และสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๐:๐๐ – ๑๐:๑๕ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐:๑๕ – ๑๒:๐๐ อภิปรายเรื่อง การถักทอและทิศทางการปฏิรูปการศึกษา มส. และแนวทางการขับเคลื่อนสภาสังคมและการศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน
๔. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่
อดีตเลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
๖. นายสมพร ใช้บางยาง
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๗. นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. ดร.ไกรยส ภัทราวาท
ผู้เชี่ยวชาญ สสค. (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ – ๑๔:๔๕ ประชุมเชิงปฏิบัติห้องย่อย เพื่อถักทอเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประเด็น

ห้องย่อยที่ ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ทีมดำเนินการห้อง
๑. นายโยธิน บุญเฉลย
๒. นายสุรพล สันติโชตินันท์
๓. ผู้แทนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ห้องย่อยที่ ๒ แนวคิดโครงการครูยั่งยืน
ทีมดำเนินการห้อง
๑. นายสมจิต สุวรรณบุษย์
๒. นายณรงค์ ปินตาเรือน
๓. นางพุทธชาด จันทร์ดำ

ห้องย่อยที่ ๓ การบริหารการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและการวัดประเมินผลการศึกษา ความเหลื่อมล้ำและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทีมดำเนินการห้อง
๑. นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
๒. นางอ่อนศรี ศรีอัมพร
๓. นายเกียรติศักดิ์ วนากมล
๔. นายประพันธ์ วิริยะภาพ
๕. นายรุ่งโรจน์ คำมาสาร
๖. นายสุรกานต์ วงค์จันทร์

๑๔:๔๕ – ๑๕:๐๐ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๕:๐๐ – ๑๖:๐๐ นำเสนอประเด็นจากห้องย่อยโดยตัวแทนทีมดำเนินงานห้องย่อย และ สรุปฉันทามติการประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๖
ห้องย่อยที่ ๑ นายโยธิน บุญเฉลย
ห้องย่อยที่ ๒ นายสมจิต สุวรรณบุษย์
ห้องย่อยที่ ๓ นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

พิธีปิด กล่าวสรุปโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

โทรสอบถามเพิ่มเติม 081-7240269 อ.สมจิต

-----

สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้น 2 อาคารหมอกใหม่ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โทร 081-7240269 โทรสาร 053-620160
www.mhs-edu.org
www.facebook.com/mhs.education
www.facebook.com ค้นหา สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน