21-8-56 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Total Provincial Learning Policy Design Lab

21-8-56 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Total Provincial Learning Policy Design Lab
ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน

8.30-8.45 น. พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Total Provincial Learning Policy Design Lab
โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ตัวแทนประธานคณะกรรมการกำกับทิศโครงการถักทอเครือข่ายในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของจังหวัด
8.45-9.30 น. - แนะนำ Policy Design Lab ต้นแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม จากประเทศ Finland
- การนำเสนอรายงานจับกระแสทิศทางนโยบายการศึกษาโลกและประเทศไทยใน
ปี 2020 โดย: ดร.ไกรยส ภัทราวาท สสค.

9.30-10.15 น. - วิสัยทัศน์การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560: วิสัยทัศน์และความท้าทาย
โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ร่วมสะท้อนความเห็นโดยคณะกรรมการกำกับทิศโครงการถักทอเครือข่ายในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของจังหวัด (Expert Reflections)
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. - กิจกรรมออกแบบเป้าหมายการพัฒนากำลังคนและการยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัดในปี 2560 (Total Provincial Learning Outcome Challenges)

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. - การนำเสนอ Outcome Mapping Model (OM Model)
โดย: ดร.ไกรยส ภัทราวาท สสค.
- กิจกรรมระดมความเห็นเพื่อ กำหนดรายชื่อภาคียุทธศาสตร์ (Boundary Partners) ขององค์กรการศึกษาอิสระที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนปี 2560
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. - กิจกรรมประเมินต้นทุนและโอกาส (Opportunity Space and Stock Checking) ในการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรการศึกษาอิสระและภาคียุทธศาสตร์ (Boundary Partners) เพื่อบรรลุเป้าหมาย Total Provincial Learning Outcome Challenges
16.00 - 17.00 น. - นำเสนอตัวอย่าง Education Studio Initiatives โดย: ดร.ไกรยส ภัทราวาท สสค.
- ร่าง 2560 Total Provincial Learning Initiatives
- เตรียมนำเสนอ 2560 Total Provincial Learning Initiatives (เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

Event-Date: 
Wednesday, August 21, 2013 - 08:30